Byggledning

Byggledning

Projekt av omfattande eller komplicerad karaktär bemannar vi med egen byggledning. Problem som uppstår under projektets framfart hanteras direkt på plats så att produktionen enkelt och smidigt kan fortsätta utan dröjsmål.
Dela med andra

Som byggledare är man byggherrens företrädare på byggarbetsplatsen. Byggledaren ansvarar för och kontrollerar ett flertal olika områden.

Byggledning och planering

Byggledaren svarar för att beställaren erhåller den kvalitet på arbetet som han kan förvänta sig i alla ingående moment. Ett viktigt inslag är att följa upp de kvalitets- och miljöplaner som tagits fram för bygget. I arbetet ingår också att upprätta produktionstidplaner och säkerställa att bygget håller tidplan och utförs kostnadseffektivt. Succesivt lämnas tids- och kostnadsprognoser till beställaren.

Byggledaren samordnar de olika entreprenörernas arbetsledning och svarar för övergripande samordning av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Byggledaren ansvarar för att byggets arbetsmiljöplan följs upp och hålls aktuell under hela byggtiden.

Byggledaren leder produktion

Byggledaren ansvarar för byggarbetsplatsens gemensamma lokaler och övriga gemensamma funktioner som t ex bygghissar samt för mediaförsörjning till arbetsplatsen.

Byggledaren håller i byggmöten och konstruktionsgenomgångar, följer upp fuktsäkerhetsarbetet, genomför skyddsronder och funktionsprovningar samt samordnar aktuella besiktningar. Byggledaren sammanställer underlag för drift – och skötselinstruktioner samt samlar in kontrollverifikationer och övrigt erforderligt underlag till beställarens kontrollansvarige.

Kreativ Byggkonsult erbjuder byggledning

Har ett flertal medarbetare med mångårig erfarenhet som byggledare. En kvalificerad byggledning är oftast en helt nödvändigt förutsättning för ett lyckat byggprojekt.

Våra referensprojekt för Byggledning
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss