Balkongrenovering – Renovera balkonger i Stockholm

Att balkonger har en kortare livslängd än huset som helhet är ett välkänt faktum. Många balkonger är idag allvarligt skadade, ibland utan att det syns utifrån. Balkongers åldrande är en naturlig process oavsett bärande konstruktion. Stålbalkar rostar, träbalkar murknar eller rötskadas och betongkonstruktioner blir sakta nedbrutna. Det är inte ovanligt att dåliga reparationer kan påskynda processen. I ett sådant fall kan en balkongrenovering vara lämpligt.

Lästid: ca 2 minuter

Den vanligaste utmaningen är när betongbalkonger har karbonatiseringsskador. Karbonatiserad betong innebär att betongen inte ger armeringen det korrosionsskydd som fanns från början när armeringen rostar bildas järnoxid. Armeringsstålets volym ökar och leder till inre sprickbildning. Resultatet kan bli sprickor och avskalning av betongen över armeringen, vilket minskar betongens bärförmåga. Man riskerar att lös betong lossnar som kan skada människor eller egendom. I värsta fall riskerar balkongen att rasa när den blir belastad.

En balkongrenovering kräver kompetens

Att renovera balkonger kräver ofta större kompetens än vid nybyggnad. De material och metoder man använder måste vara anpassade till den befintliga konstruktionen. Felaktiga eller kosmetiska lagningar kan äventyra säkerheten.

Balkongrenovering är inte heller bara en teknisk åtgärd. Den innebär att de boende under en längre tid inte kan utnyttja balkongen, som enligt praxis ger rätt till viss hyresreduktion. För att minska störningen är det viktigt att renoveringen blir utförd under den tid av året då det är tillräckligt varmt för att den nygjutna betongen skall härda bra, men ändå inte under den tid av året då de boende använder balkongen mest.

Noggranna förberedelser är viktigt inför renoveringar av balkonger

Balkongrenovering kräver som allt underhåll noggranna förberedelser. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag och kan i god tid informera de boende om de kommande arbetena.

Kreativ Byggkonsult har sedan tiotalet år renoverat balkonger åt såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm. Nyckeln till vår framgång ligger i en väl genomarbetad metodik som tar hänsyn till tekniska förutsättningar, ekonomiska möjligheter och de boendes välbefinnande.

Processen utgår från en noggrann inventering av balkongernas status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar arbetet med att informera de boende. Vid behov förstärks projektteamet med en boendesamordnare som fungerar som kontaktperson mellan entreprenör, projektledning, fastighetsägare och de boende. Under tiden ser vi också över möjligheterna till ökade intäkter, t ex genom att undersöka om det går att göra balkongerna lite större och därmed bättre användbarhet.

Man inleder arbetet med att spärra balkongdörrarna och sätta upp ställningar. Skadad betong tar man bort och eftersom det är ett bullrigt arbete. Då är det viktigt att styra upp att arbetet bara sker på de tider som man lovat de boende. Därefter sätter man den nya armeringen med noggrann kontroll av att järnen får tillräckligt täckskikt av betong så att rätt livslängd erhålls på renoveringen innan den nya betong gjuts. Alla våra projekt blir avslutat med en oberoende besiktning och åtgärdande av eventuella besiktningsanmärkningar.

 

BalkongrenoveringVanliga frågor och svar

En inte ovanlig syn är att betongen börjar lossna i framkant på balkongerna och att delar av armeringsjärnen blir synliga. Det är emellertid inte alltid det syns utifrån om balkongerna är skadade. Då får man istället utgå från att balkonger åldras naturligt och att det vanligen är dags efter 30-40 år för at ha lite säkerhetsmarginal.
Det beror på skadornas omfattning. Vanligen tar man bort hela balkongen, lägger in ny armering och gjuter en ny betongplatta. Om renoveringen görs innan skadorna har gått för långt kan det ibland räcka med att ta bort skadad betong i framkant och gjuta på ny betong.
Eftersom man redan har en ställning rest så kan det vara lämpligt att titta på behovet av fasadrenovering och/eller fönsterbyte. Dagens krav på räckeshöjd gör också att man ofta behöver nya balkongskärmar eller höja balkongräcket något.
I princip behövs det inget bygglov för att renovera balkonger, men om man måste höja balkongräckena så är det en bygglovspliktig åtgärd. Annars räcker det med en anmälan till byggnadsnämnden eftersom man gör ingrepp i en bärande konstruktion.
Det beror på flera faktorer. Vilken typ av balkonger, balkongkonstruktion, antal balkonger, räckestyp mm. Kreativ Byggkonsult tar alltid fram en budget tidigt i projektet.

Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Krister Sävström
Projektchef
krister.savstrom@kreativbyggkonsult.se
070–918 78 20
Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.