Fasadrenovering

Lästid: 2 minuter

Alla fastigheter kommer att behöva en fasadrenovering under husets livslängd. Väder och vind kräver sin tribut och förr eller senare måste fastighetsägaren ta ställning till när och hur fasaderna skall renoveras. Olika fasadmaterial har olika livslängd, men också olika problem. Räcker det med att lappa och laga, eller är det dags att göra om från grunden? Fasaden skall skydda mot väta men samtidigt tillåta huset att andas. En felaktigt utförd fasadrenovering kan på kort tid förorsaka omfattande och kostsamma skador.

Med tanke på att de flesta hus byggts och isolerats under en tid när energin var billig och miljöfrågorna inte så aktuella bör man alltid överväga vilka kompletterande åtgärder som är lämpliga. Tilläggsisolering och fönsterbyte kan vara aktuellt.

För träfasader räcker det oftast med att byta ut skadat material och måla om fasaden. För putsade fasader är frågeställningarna mera komplexa. Är fasaden i gott skick med bara enstaka skador räcker det oftast med att laga i de skadade partierna och pusta om fasaden. Vid större skador kan det dock vara lämpligt att knacka ner all gammalt material och putsa om fasaden. Tegelfasader är svårare att åtgärda när skador börjar uppträda, men å andra sidan har dessa betydligt längre livslängd.

Innan man beslutar sig för vad som skall utföras måste man kontakta byggnadsnämnden och ta reda på vilka villkor som gäller för att få bygglov för de tilltänkta åtgärderna. Nämnden har ofta synpunkter på färgsättning och materialval och i en del fall finns det bevarandekrav som omintetgör önskemål om tilläggsisolering.

En fasadrenovering kräver noggranna förberedelser

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och fasadrenovering är inget undantag. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag och kan i god tid informera de boende om kommande arbeten.

Kreativ Byggkonsult har sedan tiotalet år utfört fasadrenovering åt såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm. Nyckeln till vår framgång ligger i en väl genomarbetad metodik som tar hänsyn till tekniska förutsättningar, stadbyggnadsmässiga begränsningar och de boendes välbefinnande.

Processen utgår från en noggrann inventering av fasadernas status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod. I ett tidigt skede kontaktar vi också byggnadsnämnden för att gemensamt resonera oss fram till materialval och eventuell tilläggsisolering. Tillsammans med fastighetsägaren fattas sedan beslut om renoveringens omfattning och slutligt utseende. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar också arbetet med att informera de boende.

Vår rekommendation vid fasadrenovering

Vår rekommendation är i de flesta fall att kombinera fasadrenoveringen med tilläggsisolering och byte av fönster som bidrar till minskad energiåtgång och mindre bullerstörning i lägenheterna. Erfarenheten pekar på att man oftast uppnår en god lönsamhet för åtgärderna i kombination med en bättre inomhusmiljö.
Efter avslutat arbete görs en oberoende besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas.

Vanliga frågor och svar

Det beror på. Om man vill tilläggsisolera eller byta fasadmaterial måste man söka bygglov. Det är oftast inga problem, om inte byggnaden är listad som särskilt bevarandevärd. I sådan fall brukar kan det ställas krav på att begränsa tilläggsisoleringens tjocklek och flytta ut fönsterna i fasadliv.
Man får göra en lönsamhetsberäkning, med det brukar visa sig att tilläggsisolering är lönsamt. Samtidigt bidrar det till en bättre inomhusmiljö med minskat drag när huset blir tätare.
Man bör titta på möjligheterna att kombinera fasadrenovering med att tilläggsisolera och byta ut fönster mot moderna fönster med bättre isoleringsegenskaper.
Det talas ofta om problem med enskiktstätning vid fasadrenovering. Vad är det och vilka är problemen?
Det finns inget rätt svar på frågan. Tunnputs är vanligen billigare och ofta lika bra som tjockputs. Om man däremot har sten- eller minaeralullsisolering på väggarna bör man använda tjockputs.