Solceller – Bäckkvarnen 1

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 4,3 Mkr

Plats:
Skårbygränd

Tjänst:
Projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Energiprojekt, installation

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:

I samband med projektet Hållbara Järva utgick bidrag med 22% av investeringen för ett vindkraftverk, med total investeringsnivå på 38 milj. Därefter beslutades att ett vindkraftverk inte kunde placeras på Järvafältet och frågan aktualiserades som en alternativ investering för förnyelsebar elproduktion, genom solceller.

Styrgruppen Hållbara Järva gav acceptans på inriktningen om solcellssatsningen. Med syfte att satsa lika mycket pengar som vindkraftverket beräknades kosta, tillfrågades Stockholmshem och Familjebostäder om att delta genom att använda egna tak på fastigheter för solceller i Rinkeby.

Familjebostäders del i projektet omfattades av 23 huskroppar (10 fastigheter) under åren 2013-2014. Producerad el är avsedd för internt bruk d v s ”fastighetsel”.

Kv. Bäckkvarnen skiljer sig mot de andra fastigheterna i Rinkeby då taken är platta och ett annat infästningssystem monterats. Modulerna ligger också i en öst-västlig riktning.

Utmaningar i projektet:
I upphandlingsfasen fanns en stor osäkerhet angående införandet av strafftullar på kinesiska moduler varför det var svårt för entreprenörer lämna anbud.

Under projektets gång förändrades projektet ”Bäckkvarnen” omfattning och budget kraftigt vilket gjorde att stor kraft fick läggas på omplanering, upphandling och kommunikation av de förändrade planerna med ett antal inblandade konsulter och olika entreprenörer (solcell, el-matning, el-nätverk, mark, plåt mm.). En av anledningarna till detta var att det visade sig att alla andra fastigheter inte kunde rymma antalet moduler som kalkylerats i förprojekteringen (och upphandlats) varför Bäckkvarnens antal utökades då det där fanns gott om plats.

Detta fick till följd att en huskropp, vid vissa tillfällen, producerar överskottsel.

En annan utmaning var att få till anslutningspunkter och matarkablar till alla anläggningar på Bäckkvarnen då inga befintliga stigare fanns att tillgå.

Familjebostäder har också kravet att solcellerna ska kunna loggas och skicka data både internt till driften, och externt till SLB-analys.

Ett annat hinder som framkom var att en huskropp (längsta) saknade tillträdesväg till taket då endast en undermålig trång taklucka fanns att tillgå.

Resultatet:
Problemet med strafftullar löstes med avtal entreprenör/beställare om att ev. dela på risken.

Utökningen av antalet moduler gav ett öst/väst–system som dessutom har fördelen av en jämnare effektkurva över dagen. Anledningen till högre totaleffekt är också att modulerna i detta system inte skuggar varandra.

Överproduktionen i en del i fastigheten leds via en nygrävd kulvert över till en annan del där en, på sikt, luftvärmepump ska installeras.

För tillträdet till taket användes under montaget ett trapptorn. För senare arbeten har en ny taklucka med stege installerats.

Solceller - Bäckkvarnen 1

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Solcellsanläggningar – Rinkeby

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Installation
Inriktning: Flerbostadshus