Upphandla stambyte

Att upphandla stambyte är mycket mer än att ta in anbud och välja det lägsta priset. För att säkerställa att man får bästa kvalitet till lägsta pris måste man börja med en noggrann inventering av behoven, t ex vilka stammar behöver bytas, skall även horisontella rör bytas, finns det plats att sätta in nya schakt eller måste de gamla stammarna rivas m flera tekniska frågeställningar. En annan fråga som man bör ta ställning till är om stambytet skall kombineras med andra åtgärder som t ex ny eldragning i lägenheterna.

När man är klar över behovet och projektets omfattning är det dags att ta ställning till nästa övergripande fråga. Skall projektet handlas upp som en entreprenad med diverse kostnadspåslag på flera underentreprenörer, eller skall det handlas upp som en delad entreprenad. Om man har tillgång till kvalificerad projektledning är det senare ofta att föredra.

Med utgångspunkt från inventeringen tas ett förfrågningsunderlag fram. Det består av olika tekniska beskrivningar, ritningar och administrativa föreskrifter. Vid en delad entreprenad behövs också en gränsdragningslista som visar vilken entreprenör som gör vad i projektet.

Om byggherren lyder under lagen om offentlig upphandling finns en rad formella krav på upphandlingen. Den skall annonseras offentligt, anbudstiden är reglerad och det finns formella krav på utvärderingskriterier. I andra fall kan man välja att bara tillfråga ett mindre antal entreprenörer för att korta ner tid och kostnad för utvärderingen.

Anbudsutvärderingen består av ”nollställning” av anbud vilket innebär att eventuella reservationer skall prissättas, eventuella á-priser omräknas till fast pris och kvalitetskraven skall bedömas. Ett väsentligt inslag i anbudsutvärderingen är referenstagning på aktuella anbudsgivare. Utvärderingen avslutas med att man utser en ”vinnare ” som erbjuds att teckna avtal. Vid delad entreprenad är det givetvis flera vinnande anbud inom respektive bransch.

Innan entreprenaden startas skall kontrakt eller upphandlingsprotokoll tecknas mellan byggherre och entreprenör(er). Ofta kräver man också att entreprenören skall komplettera sitt anbud med ytterligare dokumentation som kvalitets- och miljöplaner, försäkringsbevis mm.