Stambyte – Östbergahöjden

Lästid: ca 3 minuter

Uppdragsgivare:
Brf Svärdsidan

Budget:

Plats:
Östbergahöjden

Tjänst:
Construction Management, Projektledning

Åtgärd:
Stambyte

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
1957-1959 uppfördes 1000 lägenheter på Östbergahöjden strax intill Årstafältet söder om Stockholm. Husen uppfördes som smalhus i tre våningar vilket utgjorde standarden för området. Husen består av 24 lägenheter med loftgång. Lägenheterna varierar från två till fem rum och kök.

Bostadsrättsföreningen Svärdsidan Östberga består av fyra stycken med totalt 96 lägenheter. Generellt fanns ett stort behov av modernisering och renovering när vi fick uppdraget. Inledningsvis var ett stambyte aktuellt med traditionell våtrumsrenovering. Varefter projektet fortlöpte utfördes även andra nödvändiga åtgärder.

Inför projektet:
De fyra husen var allmänt i ett eftersatt skick. I stort sett samtliga ytskikt var i behov av upprustning. De åtgärder som genomförts under åren var av karaktären lappa och laga. Föreningen var i behov av rådgivning för att kunna göra bedömningar vilka åtgärder som stod först att åtgärda. Ett flertal läckage i vatten och avloppssystemet under närtid larmade om stambyte med våtrumsrenovering.

Organisation:
Projektchef med ansvar för ekonomirapportering till exempelvis ekonomistyrning, myndighetskontakter etc. Platschef/byggledning med samordningsansvar för de 19 olika entreprenaderna. Boendesamordnare vilken har till ansvar att hålla boende informerade och hantera samtliga standardval och tillval i föreningen. Totalt beställdes tillval för 800 tkr av de boende.

Entreprenadform:
Hela stambytet har genomförts med delad entreprenad där varje entreprenör är upphandlad för en totalentreprenad. S.k. styrd delad totalentreprenad. Inom stambytet kontrakterades tio olika entreprenörer, allt för att minska den totala kostnaden för föreningen. Övriga entreprenader som hiss vid hissbyte har självklart upphandlats separat.

Inventering:
Samtliga allmänna utrymmen inventerades och dokumenterades för att kunna upprätta projektbudget över alla önskvärda åtgärder. Majoriteten av lägenheterna inventerades av arkitekt, el-konsult, vvs-konsult och miljökonsulter. Tack vare noggrann inventering kom vi fram till den projektbudget som väl stämde överens med slutkostnaden för stambytet. Att missa förekomst av asbest i 96 lägenheter kunde ha blivit en mycket kostsam historia. Ju bättre information innan projektet desto bättre entreprenad.

Tvättstugor (och tillfälliga hygienrum)
Föreningen saknade tvättstugor när projektet startade. Merparten hade egen tvättmaskin i lägenheten, högt på önskelistan stod tvättstugor. Snabbt stod det klart att de nya tvättrum som vi projekterade fram skulle fylla två viktiga funktioner.

Respektive hus försågs med ett nytt tvättrum. Medan de första två husen av fyra genomgick stambyte fungerade två rum som tillfälliga toaletter och duschar, de andra två tvättrummen anordnades till tvättstugor för de som genomgick stambyte. När halva projektet var klart genomgick de tillfälliga utrymmena en omflyttning med tvättmaskinsutrusningen. Tack vare tvättrummen undveks kostsamma och mindre bekväma lösningar med byggbodar på gårdsplanen.

Efter stambytet färdigställdes rummen till fyra likadana tvättrum (se bilder här nedan). Vid respektive tvättstuga finns en elektronisk bokningstavla där boende bokar sina tvättpass. Bokning kan också ske genom internet.

Lägenheter
Stambytet genomfördes med kvarboende. Under tiden stambyte och våtrumsrenovering utfördes i badrum och separat wc var inkommande vatten och avlopp i drift i köket. De nya stammarna för badrum och kök monterades vid samma tillfälle. Först när badrum och separat wc var helt färdigställda kopplades vatten ifrån befintliga stammar i kök ur och kopplas in på den nya stammen. På så vis fanns det alltid vatten i lägenheten under stambytet utom vid omkoppling i köket.

Varmvattencirkulationssystem
I samband stambytet tillfördes även varmvattencirkulation, s.k. vvc. Det innebär att det alltid finns varmt vatten i ledningarna, de som bor i huset behöver inte spola långa stunder för att få varmvatten.

Allmänna utrymmen
Källare
Källarutrymmen genomgick en allmän uppfräschning med nymålade väggar, tak och golv. Ny belysning med rörelsesensorer installerades. De tidigare nedslitna utrymmena är numera ljusa och välkomnande utrymmen att vistas i.

Ett flertal dörrar i respektive källare byttes mot nya stålförstärkta dörrar för att minska risken för inbrott. Till samtliga utrymmen i källaren har ett elektroniskt passersystem installerats. Systemet begränsar tillgängligheten för obehöriga besökare. Dåvarande låssystemet ersattes med ett nytt FS-system till vilket endast styrelsen har nycklar till.

I samband med bildandet av bostadsrättsföreningen uppstod ett behov av en lokal för föreningen. Föreningslokalen med tillhörande pentry, dusch och bastu byggdes i befintliga källarutrymmen genom att källarförråd flyttades till nya utrymmen i källaren.

Entréer
De tidigare entrépartierna som var mycket nedslitna har ersatts med nya dörrar och glaspartier av ek. Entréerna kommer att vara låsta dygnet runt för att minska antalet obehöriga besökare. För att komma in genom porten krävs en elektronisk låsbricka.

Upprustning trapphus
Trapphusen och loftgångar renoveras. Tydliga namnskyltar över lägenhetsinnehavare sätts upp i trapphusen.

Förbättrad belysning
I entréer, loftgångar, källare och allmänna utrymmen förbättrades belysningen för att öka trivseln för boende. Målsättningen är att alla ska känna sig trygga i de allmänna utrymmena.

Yttertak renoveras
På två av fyra hus var takpappen slut, de renoverades med ny takpapp.

Nya ventilationsaggregat
De befintliga ventilationsaggregaten byttes ut mot nya då de har tjänat ut sin livslängd. Nya värmeåtervinningsaggregat installerades på respektive hus.

Stambyte - Östbergahöjden

Liknande uppdrag

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Stambyte – Södermalm

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Stora Essingen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Gärdet

Tjänst: Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus