Injustering av värme- och varmvattensystem Årsta

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
Brf Grängen

Budget:
Ca 6,5 Mkr

Plats:
Siljansvägen 53, Årsta

Tjänst:
Förstudie, hyresgästsamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Energiprojekt

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
BRF Grängen innehåller 4 fastigheter omfattande 238 lägenheter belägna i Årsta, Stockholm. Husen byggdes 1947-48. Värme och varmvatten har inte fungerat tillfredsställande med ojämna varmvattentemperaturer och bristfällig värme i flertal lägenheter.

För att eliminera problemen med varmvatten och värme i lägenheter tog föreningen beslut om att byta samtliga ventiler samt genomföra en injustering av dessa system.

Utmaningar i projektet:
Projektering och inhämtning av anbud var utfört innan Kreativ Byggkonsult AB blev engagerad i projektet. Då dessa delar både av föreningen och projektledningen konstaterades ha brister i sig fick delar av projekteringen göras om och nya anbud hämtas in. Då de boende haft problem med värme och varmvatten under lång tid behövde detta arbete göras klart på kort tid men med bibehållen kvalitet så att arbete skulle kunna färdigställas under varm årstid.

På grund av att den anbudslämnare som lämnat bästa pris strax innan påbörjande av arbete vägrat att utföra arbete i strid med entreprenadregler behövde upphandling göras om och genomförandet blev därigenom förskjutet och projektkostnaderna höjdes. Detta medförde att åtgärderna inte kunde utföras klart innan vintern kom med alltför låga utetemperaturer, vilket i sin tur gjorde att entreprenaden behövde delas upp och ändringarna kommuniceras med de boende

Resultatet:
Tillsammans med den ursprungliga VVS-projektören togs ett reviderat förfrågningsunderlag fram, genom att ändra detta från att ha varit delat på 1 totalentreprenad och 1 generalentreprenad till att innehålla 1 totalentreprenad kunde förfrågan gå ut kort tid efter att uppdraget påbörjades.

Istället för att låta injustering göras, efter genomfört ventilbyte, separat av specialföretag som oftast görs så inkluderades detta arbete i förfrågan för rörarbetet. Detta gjorde att förfrågningsunderlagets omfattning kunde hållas ner och genomförandet förenklades genom att endast en entreprenör är ansvarig för arbetets totala genomförande.

Då den från början utvalda entreprenören valde att inte stå vid sitt anbud genomfördes upphandling istället med den näst bästa, resultatet av denna upphandling blev att denne entreprenör upphandlades och risker för tillkommande kostnader minimerades genom att vissa delar lades till i entreprenaden. Arbetena delades upp så att de delar som inte skulle innebära alltför stora problem för de boende prioriterades och utfördes under hösten/vintern 2014, förberedande arbeten för det kommande utbytet av värmeventiler gjordes för att kunna påbörja resterande arbeten så tidigt som möjligt på säsongen.

Sammanfattning:
Byte av ventiler på varmvatten samt förberedande arbeten för kommande etapp genomfördes för samtliga byggnader inom angiven tid och utan avvikelser mer än att 3 st. arbetsventiler tillkom för att ytterligare minimera avstängningstid för ventilbyte i värmesystem och underlätta kommande underhållsarbeten. Tilläggskostnad för detta var 0,1% av entreprenadsumman.

Arbetet och de som arbetat på plats har tagits emot mycket positivt av boende.

Injustering av värme- och varmvattensystem - Årsta

Liknande uppdrag

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Solcellsanläggningar – Rinkeby

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Installation
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterbyte i Bandhagen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Fasadrenovering, Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Solceller – Bäckkvarnen 1

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Installation
Inriktning: Flerbostadshus