Lokalombyggnad från industri till kontor

Syftet med projektet:

Fastighetsägaren, Stendörren AB, vill genom ombyggnaden förädla fastigheten, minska vakansgraden och öka lönsamheten

Utmaningar i projektet

Att under stor tidspress genomföra ombyggnaden med avvägning av hyresgästers och fastighetsägares önskemål.

Resultat

Ombyggnad pågår av de första våningsplanen och projektering pågår av garage och fasadrenovering.

Fasad- och terrassrenovering på Norrmalm

Beskrivning

Omputsning av ca 500 m2 fasad och renovering av två terrasser samt utvändig fönstermålning.

 

Syfte med projektet

Beställaren, Odd-Fellowhuset, vill med upprustningen värdesäkra fastigheten, förebygga framtida vattenskador och underhållskostnader samt bidra till en vackrare stadsbild.

 

Utmaningar i projektet

Att minimera störningen för lokalhyresgästerna av bullrande och dammande bilningsarbete.

 

Renovering av ”grönklassade” fastigheter, dvs de som är historiskt och kulturmässigt särskilt värdefulla kräver speciell kompetens med utökade krav på varsamhet.

 

Resultat

Projektet är avslutat.

Områdeskontor, Sköndal

AB Familjebostäder var i behov av nya kontorsarbetsplatser pga av organisationsförändringar. För ändamålet hade man tillgång till tomställda före detta sjukvårdslokaler i kv Perstorp i Sköndal. Kreativ byggkonsult fick uppdraget att projektera och leda genomförandet av hela ombyggnaden. Projektet genomfördes som en delad entreprenad fördelat på bygg, el, Vs, Vent och målning.. Kreativ Byggkonsult stod både för projektledning och byggledning fram till slutbesiktning och överlämnande till verksamheten.

Utmaningar

  • Den pressade tidplanen att genomföra ombyggnaden under två sommarmånader
  • Programändringar under pågående byggnation

Avslut

Arbetena besiktigades september 2013

Ombyggnad av kontor

Ombyggnad av Familjebostäders distriktskontor utfördes för att anpassa lokalerna dels till fler arbetsplatser och dels till en modernare kundtjänst. Följande åtgärder genomfördes: Nytt brand och säkerhetsklassat arkiv , flytt av kundtjänst , nya dataplatser för hyresgäster,  samtalsrum för hyresgäster samt en modernisering av el och data nät.

Totalrenovering, 5 lägenheter, 2 lokaler, Stora Essingen

På stora Essingen mitt i synfältet från Essingeleden finner vi fastigheten Essingevarvet 1:78. Fastigheten som inte hade genomgått några större renoveringar under senare tid var i stort behov av renovering och modernisering.

Fastigheten har stambyts i lägenheter och källarplan. Lägenheterna har våtrumsrenoverats och försetts med nytt kakel och klinker. Tvättstugan har renoverats och förestts med kakel och klinker. I bottenplan av fastigheten har två lokaler renoverats.

Till det yttre har fasaden renoverats, taket lagts om med nytt tegel. Den stora terassen har renoverats till en trevlig uteplats.

Ombyggnad, lokal blir lägenhet, 160m², Bagarmossen

Här i Bagarmossen projektlede vi omvandlingen från lokal till lägenhet. Bagarmossen har en trevlig och varierad bebyggelse som växte fram under 50-talet med både hus, radhus och lägre flerbostadshus. En genomgående tanke för området var att separera gång- och vägtrafik.  Detta märks fortfarande då Bagarmossen har många gångvägar som tillsammans med husen följer naturen. De gamla områdena från 1950-talet har välplanerade innergårdar med tallar, granar och gräsmattor. Så även denna fastighet. Från början fanns här en butik i markplan. Den har nu spelat ut sin roll och föreningen har fått lov att ändra användningen från lok.al till bostad.

Satsningen görs på att skapa en stor lägenhet med delvis öppen planlösning i spännande design. 160 kvm i ett plan med 3 sovrum, två badrum, kök med köksö samt vardagsrum. Uteplatsen ligger mot ett lugnt promenadstråk. Till detta byggs även en vinterträdgård.

Kreativ Byggkonsult hade hand om:

* Totalentreprenad

* Projektledning

* Upphandling

* Budget ansvar

* Uppföljning

* Besiktning

 

 

 

Totalrenovering, 5 lägenheter, 7 lokaler, Vasastan

Kvarteret Jägaren korsar bland annat Tegnérgatan och Luntmakargatan
Fastigheten är byggd 1882. Fastigheten är s.k. grönklassificerad fastighet.
Klassificering innebär att innebär att fastigheten är särkskilt intressanta vid historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten var i undermålig kondition. Fastigheten byggdes om mellan 1903-1905 från klassisk stil till jugendstil. Under samma årtionde schaktades gården ur en anlagd gård anlades.

Projektbeskrivning

Projektet startade julen 2004 med att tvättstugan i fastigheten behövde renoveras pga. vattenläckage. Under julhelgen uppstod allt fler läckage. Akuta åtgärder fick vidtas för att stoppa vattenflödet. Varefter åtgärder genomfördes uppkom ständigt nya tvingande åtgärder. Det mest tydliga exemplet är att vattenläckaget i tvättstugan föranledde ett totalt stambyte. Installationer Efter genomgång av vatten och avloppssystemet stod det klart att det var aktuellt med ett komplett stambyte för kök och badrum. I samband med stambytet byttes hela värmesystemet ut mot ett nytt. Pighissen som varit avställd sedan 1963 beslutades återtas i bruk. Korgen fanns kvar medan delar av schaktet var förstört.

Korgen renoverades till nyskick med utseende som speglar ursprungsåret. Ett nytt driv‐ och styrsystem installerades. Fastigheten har försetts med elektronsikt passagesystem med läsare vid dörrar till allmänna utrymmen. Systemet innefattar även bokningssystem för tvättstugan. I bottenvåningen fanns restaurangen Tre Backar. Krogens skylt föreställer tre ölbackar, men namnet kommer sig av att förr, innan åsar och kullar schaktades bort, var det tre backar på vägen dit. Det är alltså ett mycket gammalt krognamn. Tegnérgatan hette tidigare Tre backars långgata. Restaurangen fick lämna plats för två nya butiker i entréplan. Den ena butiken inrymmer en exklusiv frisörsalong medan den andra lokalen håller plats för en härlig inredningsbutik. Lokaler i fastigheten försågs med mekanisk till‐ och frånluftsventilation med lägenheter behöll självdragsystemet. Lägenheter Två lokaler byggdes om till nya tre nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter genomgick en total ytskiktsrenovering.

Originalköken från 1882 mallades upp och beställdes. Lägenhetsdörrar återställdes till ursprungsutseende från byggåret. Dörrarna uppfyller nu dagens brandkrav och har ett fullgott inbrottsskydd. Kakelugnar tätades och driftsattes för att kunna behålla befintligt självdragsystem. Samtliga skorstenar var pluggade, de åtgärdades och togs åter i bruk. Genom att återbruka kakelugnarna uppnåddes även de antikvariska aspekterna på bevarande. Lägenheter försågs med modern infrastruktur för el, tele och tv.
Källare Utrymmet bestod av mörka trånga gångar och långt ifrån inbjudande. Ytorna idag har optimerats till effektiva lokalytor, cykelförråd och installationsutrymmen. Gård Vid inventering av gård upptäcktes att gårdsbjälklaget var utnyttjat till 250 %. Bärande väggar hade spruckit pga. oarmerad betong vilket användes fram till 1905. Nya ytterväggar till källarplanet gjöts upp, nytt bjälklag anlades. Den nya gården som är av gjutasfalt anlades med arkitektritad trädgård vilken sommartid är grön idyll. I samband med gårdsrenoveringen möjliggjordes en kommunikationsväg till grannfastigheten Jägaren 30.
Fasad Fasaderna putsats om mot fasad och gårdssidan. Fönster har målats om Tak Övre takfallet är nylagt och har försetts med takvärmeanläggning. Terrass Terrasser har fått nya tättskikt.

Ombyggnad, 17 lägenheter, 16 lokaler, Vasastaden

Kvarteret Jägaren korsar bland annat Tegnérgatan och Luntmakargatan.
Fastigheterna är byggda 1883 och är grönklassificerade fastigheter.
Klassificering innebär att fastigheterna är särkilt intressanta vid historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vid inventering fanns endast kallvatten och avlopp i fastigheten, respektive lägenhet hade egen varmvattenberedare. Fastigheten var i mycket dålig kondition och hade många konstruktiva skador på grund av att man rivit bärande väggar. En omfattande renovering var mycket nära förestående.

Projektbeskrivning

Projektet avsåg en totalombyggnad av en nedgången kulturfastighet. En modernisering av fastigheten där kulturhistoriska värden bevarats och till viss del återställts.

Fasad

Fasaden var delvis fövanskade efter renoveringen på 80-talet och hade försetts med en grå plastfärg. Utsmyckninsdetaljer hade med åren avlägsnats och försätts med en slät fasad. Originalkulören togs fram av färgsättningsarkitekt och ursprungsdetaljer från 1883 togs fram för att ge fastigheten dess rätta utseende.

Tak & gård

Fastigheten försågs med nytt yttertak med kompletterande takvärmeanläggning och gården med dess bjälklag renoverades. Som kuriosa kan nämnas att av dagvattenmagasinering tillfördes kopplad till en klassisk handpump för blomsterbevattning på innegården.

Konstruktion

En öppning av bjälklaget på samtliga våningar med tillhörande förstärkningar var tvungna attt göras eftersom halva sidan av hela trapphuset hade sjunkit med 16 centimeter på grund av rivning av bärande väggar på 1960-talet. Nytt golvbjälklag har gjutits i entréplanet och trapphusen har återställts till orginalskick.
På grund av kraftiga ljudproblem mellan lägenheterna var ljuddämpande åtgärder nödvändiga och som följd av det brandförstärktes bjälklaget mellan lägenheterna. Även vindsbjälklaget behövde förstärkas eftersom fastigheten visade tecken på instabilitet.

Installationer

Genom hela fastigheten, från källare till vindsplanet installerades en ny hiss, hisskorgen försågs med tidstypisk 1800-tals inredning och i samband med installationen ändrades lägenhetslayouterna.
I fastigheten installerades vattenburet värmesystem, varmvattencirkulation, ny el och teleservis, mekanisk ventilation. En ny undercentral för fastigheterna Jägaren 17 och 30 installerades. Källaren bestod ursprungligen av jordstampade golv. Den nya källaren fick gjutet golv med brunnar och pumpgropar och samtidigt installerades nya källarföråd, ståldörran med elektoniskt passagesystem. Sju befintliga butiker fick nya invändiga ytskikt och mekanisk ventilation.

Lägenheter

I fastigheten tillskapades tre nya vindslägenheter. Övriga lägenheter totalrenoverades med nya kök och badrumsinredning. Badrummen gjordes dessutom större för att motsvara dagens önskemål om rymliga våtutrymmen och krav på tätskikt.
Tidigare brandförstärkta lägenhetsdörrar avlägsnades och nya dörrar med inbrotts och brandförstärkning enligt dagens krav installerades. Dörrarna utformades för att motsvara 1883 års utformning. Befintliga kakelugnar återställdes till originalskick och gjordes härmed eldningsbara.

Lokalanpassning, kontor och lokal, Norrmalm

Kvarteret Vinkelhaken

AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige. Beståndet rymmer 31 fastigheter på drygt 10 orter med en total uthyrningsbar yta om ca 330 000 m² samt pågående projekt om ca 20 000 m².

Byggnadsåret påbörjades 1913 och avslutades 1915. Byggnaden är ritad av

Erik Josephson. Byggherre var Fastighets AB Filia under ledning av byggmästare G
Hesselman. Arbetet uppfördes på uppdrag av Handelsbanken. Byggnaden anses i
”Stockholms Byggnader” för det tidiga 1900-talet vara modernistiskt slag med
burspråksindelade fasader och stora fönsterytor. Mellan 1997 och 2000 har stora insatser genomförts avseende fastighetens installationer. System för ventilation, värme och kyla har moderniserats och datoriserats, vilket medfört att fjärrövervakning nu är möjligt.

Uppdraget

Kreativ Byggkonsults uppdrag var att leda projektet för lokalanpassning inom fastigheten. Uppdraget bestod i ändrad rumsanvändning, komplettering av belysning och kyla. En befintlig hiss kortades två våningsplan för att upprätthålla bättre kontorsutrymmen. Uppdraget skedde samtidigt som hyresgästers ordinarie verksamhet pågick vilket krävde stort hänsynstagande och avancerad planering.