Fönsterbyte, 390 lägenheter, Gubbängen

På Getfotsvägen och Bordsvägen i Gubbängen byter vi fönster på totalt 17 fastigheter, ett projekt som kommer att pågå 2010-2012.
Projektet som ingår i AB Familjebostäders satsning inom Stimulans för Stockholm syftar till att sänka energikostnaderna, totalt med 850 MWh.
Till på köpet får hyresgästerna nya trevliga fönster med bättre isolervärden för bättre inomhusklimat såväl på sommaren som vintern. Bonuseffekten är dessutom minskad störning av ljud från biltrafiken.

Fönstren

Efter många års slitage sett sina bästa dagar. Ur energisynpunkt fanns också mer att önska. Totalt har 3500 fönster byts i husen utmed Kistavägen, Getfotsvägen och Bordsvägen.

Åtgärder

Åtgärderna som utförts var att sätta in nya energieffektiva fönster som ersättning för de gamla fönstren som inte längre var täta. De nya karmarna och fönsterbågarna är nu som då i trä. Ny  ventilation har satts i överkant av fönsterkarmen. De gamla källarfönstren med stålnät som skydd för skadegörelse, har ersatts med fönster i härdat glas.

Totalrenovering, 5 lägenheter, 7 lokaler, Vasastan

Kvarteret Jägaren korsar bland annat Tegnérgatan och Luntmakargatan
Fastigheten är byggd 1882. Fastigheten är s.k. grönklassificerad fastighet.
Klassificering innebär att innebär att fastigheten är särkskilt intressanta vid historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten var i undermålig kondition. Fastigheten byggdes om mellan 1903-1905 från klassisk stil till jugendstil. Under samma årtionde schaktades gården ur en anlagd gård anlades.

Projektbeskrivning

Projektet startade julen 2004 med att tvättstugan i fastigheten behövde renoveras pga. vattenläckage. Under julhelgen uppstod allt fler läckage. Akuta åtgärder fick vidtas för att stoppa vattenflödet. Varefter åtgärder genomfördes uppkom ständigt nya tvingande åtgärder. Det mest tydliga exemplet är att vattenläckaget i tvättstugan föranledde ett totalt stambyte. Installationer Efter genomgång av vatten och avloppssystemet stod det klart att det var aktuellt med ett komplett stambyte för kök och badrum. I samband med stambytet byttes hela värmesystemet ut mot ett nytt. Pighissen som varit avställd sedan 1963 beslutades återtas i bruk. Korgen fanns kvar medan delar av schaktet var förstört.

Korgen renoverades till nyskick med utseende som speglar ursprungsåret. Ett nytt driv‐ och styrsystem installerades. Fastigheten har försetts med elektronsikt passagesystem med läsare vid dörrar till allmänna utrymmen. Systemet innefattar även bokningssystem för tvättstugan. I bottenvåningen fanns restaurangen Tre Backar. Krogens skylt föreställer tre ölbackar, men namnet kommer sig av att förr, innan åsar och kullar schaktades bort, var det tre backar på vägen dit. Det är alltså ett mycket gammalt krognamn. Tegnérgatan hette tidigare Tre backars långgata. Restaurangen fick lämna plats för två nya butiker i entréplan. Den ena butiken inrymmer en exklusiv frisörsalong medan den andra lokalen håller plats för en härlig inredningsbutik. Lokaler i fastigheten försågs med mekanisk till‐ och frånluftsventilation med lägenheter behöll självdragsystemet. Lägenheter Två lokaler byggdes om till nya tre nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter genomgick en total ytskiktsrenovering.

Originalköken från 1882 mallades upp och beställdes. Lägenhetsdörrar återställdes till ursprungsutseende från byggåret. Dörrarna uppfyller nu dagens brandkrav och har ett fullgott inbrottsskydd. Kakelugnar tätades och driftsattes för att kunna behålla befintligt självdragsystem. Samtliga skorstenar var pluggade, de åtgärdades och togs åter i bruk. Genom att återbruka kakelugnarna uppnåddes även de antikvariska aspekterna på bevarande. Lägenheter försågs med modern infrastruktur för el, tele och tv.
Källare Utrymmet bestod av mörka trånga gångar och långt ifrån inbjudande. Ytorna idag har optimerats till effektiva lokalytor, cykelförråd och installationsutrymmen. Gård Vid inventering av gård upptäcktes att gårdsbjälklaget var utnyttjat till 250 %. Bärande väggar hade spruckit pga. oarmerad betong vilket användes fram till 1905. Nya ytterväggar till källarplanet gjöts upp, nytt bjälklag anlades. Den nya gården som är av gjutasfalt anlades med arkitektritad trädgård vilken sommartid är grön idyll. I samband med gårdsrenoveringen möjliggjordes en kommunikationsväg till grannfastigheten Jägaren 30.
Fasad Fasaderna putsats om mot fasad och gårdssidan. Fönster har målats om Tak Övre takfallet är nylagt och har försetts med takvärmeanläggning. Terrass Terrasser har fått nya tättskikt.

Ombyggnad, 17 lägenheter, 16 lokaler, Vasastaden

Kvarteret Jägaren korsar bland annat Tegnérgatan och Luntmakargatan.
Fastigheterna är byggda 1883 och är grönklassificerade fastigheter.
Klassificering innebär att fastigheterna är särkilt intressanta vid historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vid inventering fanns endast kallvatten och avlopp i fastigheten, respektive lägenhet hade egen varmvattenberedare. Fastigheten var i mycket dålig kondition och hade många konstruktiva skador på grund av att man rivit bärande väggar. En omfattande renovering var mycket nära förestående.

Projektbeskrivning

Projektet avsåg en totalombyggnad av en nedgången kulturfastighet. En modernisering av fastigheten där kulturhistoriska värden bevarats och till viss del återställts.

Fasad

Fasaden var delvis fövanskade efter renoveringen på 80-talet och hade försetts med en grå plastfärg. Utsmyckninsdetaljer hade med åren avlägsnats och försätts med en slät fasad. Originalkulören togs fram av färgsättningsarkitekt och ursprungsdetaljer från 1883 togs fram för att ge fastigheten dess rätta utseende.

Tak & gård

Fastigheten försågs med nytt yttertak med kompletterande takvärmeanläggning och gården med dess bjälklag renoverades. Som kuriosa kan nämnas att av dagvattenmagasinering tillfördes kopplad till en klassisk handpump för blomsterbevattning på innegården.

Konstruktion

En öppning av bjälklaget på samtliga våningar med tillhörande förstärkningar var tvungna attt göras eftersom halva sidan av hela trapphuset hade sjunkit med 16 centimeter på grund av rivning av bärande väggar på 1960-talet. Nytt golvbjälklag har gjutits i entréplanet och trapphusen har återställts till orginalskick.
På grund av kraftiga ljudproblem mellan lägenheterna var ljuddämpande åtgärder nödvändiga och som följd av det brandförstärktes bjälklaget mellan lägenheterna. Även vindsbjälklaget behövde förstärkas eftersom fastigheten visade tecken på instabilitet.

Installationer

Genom hela fastigheten, från källare till vindsplanet installerades en ny hiss, hisskorgen försågs med tidstypisk 1800-tals inredning och i samband med installationen ändrades lägenhetslayouterna.
I fastigheten installerades vattenburet värmesystem, varmvattencirkulation, ny el och teleservis, mekanisk ventilation. En ny undercentral för fastigheterna Jägaren 17 och 30 installerades. Källaren bestod ursprungligen av jordstampade golv. Den nya källaren fick gjutet golv med brunnar och pumpgropar och samtidigt installerades nya källarföråd, ståldörran med elektoniskt passagesystem. Sju befintliga butiker fick nya invändiga ytskikt och mekanisk ventilation.

Lägenheter

I fastigheten tillskapades tre nya vindslägenheter. Övriga lägenheter totalrenoverades med nya kök och badrumsinredning. Badrummen gjordes dessutom större för att motsvara dagens önskemål om rymliga våtutrymmen och krav på tätskikt.
Tidigare brandförstärkta lägenhetsdörrar avlägsnades och nya dörrar med inbrotts och brandförstärkning enligt dagens krav installerades. Dörrarna utformades för att motsvara 1883 års utformning. Befintliga kakelugnar återställdes till originalskick och gjordes härmed eldningsbara.

Produktion, 80 studentrum, Farsta

Bakgrund

Kreativ Byggkonsults uppdrag var att på mycket kort tid leda ombyggnationen av ett äldreboende till 80 nya studentrum med gemensamma utrymmen som kök, samlingsrum, cykelrum och tvättstuga.

Våra roller i projektet:

 • Inventering
 • Projektering
 • Upphandling
 • Projektledning

Projektets förutsättningar:

 • Studentrummen skulle vara utrustade med egna dusch och WC.
 • 1 gemensamt kök per boendedel med utrustning.
 • 1 gemensam tvättstuga
 • Kostnad skulle kunna hämtas igen under en begränsad hyresperiod.
 • Aptussystem installerades i allmänna ytor
 • Nyinstallation av TV, bredband, trådlöst och koppar.
 • Postboxar i entrén på bottenvåningen

Utmaningar i projektet:

 • Kort tid för inventering, projektering och upphandling
 • Kort byggtid, omfattande projekt
 • Program för ombyggnaden inte klart
 • Begränsad budget
 • Krav från olika håll – förvaltning, hyresgäst, beställare, myndigheter
 • Nya PBL (start-/slutbesked), oprövat vid snabba projekt
 • Mycket begränsad tid mellan färdigställande och inflyttning, 2 veckor
 • Svagt intresse för anbudsinlämning, 2 st

Resultat:

 • Färdigställt till skolstart enligt tidsplan
 • Budget (13,5 Mkr) hölls