Nyproduktion

Nyproduktion

Dela med andra

I Storstockholm påbörjas årligen byggandet av ca 12 000 nya bostäder. Byggherrar är bostadsrättsföreningar, byggbolag, kommunala och privata fastighetsbolag. Många har egna byggorganisationer, medan andra behöver ta hjälp av extern projektledning. Kreativ Byggkonsults medarbetare har mångårig erfarenhet av nybyggnadsprojekt och kan bistå byggherrar med allt från inittiering av byggplaner till projektering och uppförande av bostäder och kontor.

Ett nyproduktionsprojekt startar oftast med ett planskede där vår projektledare tillsammans med en arkitekt i samverkan med byggnadsnämnden tar fram planförslag. När detaljplan vunnit laga kraft kan själva projekteringen påbörjas. Tillsammans med beställaren tar vi fram ett byggnadsprogram som på ett övergripande sätt beskriver byggnadens funktioner, såsom lägenhetsfördelning, standard och yttre gestaltning. Byggnadsprogrammet ligger sedan till grund för detaljprojekteringen som skall utmynna i ett förfrågningsunderlag för general- eller totalentreprenad. Det är också dessa handlingar som utgör bas för bygglovsansökan.

När bygglov beviljats kan vi gå vidare med upphandling av entreprenaden. Det kan antingen ske genom förhandlingsupphandling där ett antal utvalda entreprenörer tillfrågas, eller när det gäller offentliga byggherrar genom öppen upphandling där alla kvalificerade intressenter kan lämna anbud.

Efter avslutad upphandling startar byggprocessen under ledning av vår projektledare. Om byggherren så önskar kan vi också tillhandahålla byggledare och kontrollanter som arbetar ute på fältet. Vi har också flera medarbetare som kan axla rollen som byggherrens kontrollansvarige som säkerställer att bygget genomförs med de kvalitetskrav som byggnadsnämnden ställt upp vid byggsamrådet. Efter avslutad entreprenad sewr vi till att bygget besiktigas och att alla besiktningsanmärkningar åtgärdas.

Våra referensprojekt för Nyproduktion

Planerar du en Nyproduktion?

Kreativ Byggkonsult hjälper dig gärna med din kommande Nyproduktion. Låt oss ta ett förutsättningslöst möte
och diskutera ditt nästa byggprojekt.