Lokalanpassning

Lokalanpassning

Dela med andra

Lokalanpassningar initieras oftast för att en hyresgäst flyttar eller fastighetsägarens önskemål om förädling av lokalen och därmed högre hyresintäkter. Ofta finns det krav på att arbetet utförs under stor tidspress – tomma lokaler kostar pengar. Lokalanpassningar skiljer sig från vanliga ombyggnader genom att det är vanligt att man har två beställare vars önskemål skall jämkas samman. Fastighetsägaren svarar för rålokalen och hyresgästen är beställare av inredningen.

Ett lokalanpassnigsprojekt startar med en utredning om det behövs en ny detaljplan för ombyggnaden vilket är fallet om den nya verksamheten är av väsentligt annat art än en föregående. Om så är fallet tar vår projektledare tillsammans med en arkitekt i samverkan med byggnadsnämnden tar fram planförslag. När planen vunnit laga kraft kan själva projekteringen påbörjas. Tillsammans med fastighetsägare och lokalhyresgäst tar vi fram ett byggnadsprogram som på ett övergripande sätt beskriver lokalens funktioner, standard och yttre gestaltning. Byggnadsprogrammet ligger sedan till grund för detaljprojekteringen som skall utmynna i ett förfrågningsunderlag för general- eller totalentreprenad. Det är också dessa handlingar som utgör bas för bygglovsansökan.

När bygglov beviljats kan vi gå vidare med upphandling av entreprenaden. Det kan antingen ske genom förhandlingsupphandling där ett antal utvalda entreprenörer tillfrågas, eller när det gäller offentliga byggherrar genom öppen upphandling där alla kvalificerade intressenter kan lämna anbud.

Efter avslutad upphandling startar byggprocessen under ledning av vår projektledare. Om byggherren så önskar kan vi också tillhandahålla byggledare och kontrollanter som arbetar ute på fältet. Vi har också flera medarbetare som kan axla rollen som byggherrens kontrollansvarige som säkerställer att bygget genomförs med de kvalitetskrav som byggnadsnämnden ställt upp vid byggsamrådet. Efter avslutad entreprenad ser vi till att bygget besiktigas och att alla besiktningsanmärkningar åtgärdas

Våra referensprojekt för Lokalanpassning

Planerar du en Lokalanpassning?

Kreativ Byggkonsult hjälper dig gärna med din kommande Lokalanpassning. Låt oss ta ett förutsättningslöst möte
och diskutera ditt nästa byggprojekt.