Installation

Installation

Dela med andra

En byggnad i Sverige skall normalt stå kvar i mer än hundra år, medan byggnadens installationer har betydligt kortare livslängd. Som fastighetsägare måste man då ta ställning till när det är dags att renovera eller byta ut installationerna. Det kan handla om värmesystem, ventilation, VA-ledningar, elledningar och apparater, men också om vitvaror, tvättstugeutrustningar eller udda anläggningar som tryckluftssystem eller rörpost.

Renovering av installationer kräver noggranna förberedelser

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och renovering av installationer är inget undantag. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag och kan i god tid informera de boende om kommande arbeten.

Kreativ Byggkonsult har sedan tiotalet år byggt eller renoverat installationer  åt såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm. Nyckeln till vår framgång ligger i en väl genomarbetad metodik som tar hänsyn till såväl tekniska förutsättningar, som de boendes välbefinnande. Tillsammans med fastighetsägaren fattas beslut om renoveringens omfattning och slutlig utformning. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar också arbetet med att informera boende och lokalhyresgäster.

Våra referensprojekt för Installation

Vanliga frågor om Installation

Vilka andra åtgärder bör man göra samtidigt?
Det kan ofta vara lämpligt att samtidigt se över säkerhetsaspekter och uppfräschning av allmänna utrymmen

När är det dags att renovera installationer?
Olika installationer har olika lång livslängd, från vitvarors ca 15 år till stammar för el och VVS som har en livslängd på ca 50 år, men det är bäst att renovera i förebyggande syfte, eftersom havererade instalationer blir både dyrt och kan leda till omfattande störningar för de boende.

Är byte av installationer bygglovspliktigt?
Bara om man installationerna ändrar byggnadens utseende. Däremot krävr de flesta installationsrenoveringarna bygganmälan.

Planerar du en Installation?

Kreativ Byggkonsult hjälper dig gärna med din kommande Installation. Låt oss ta ett förutsättningslöst möte
och diskutera ditt nästa byggprojekt.