Balkongrenovering

Balkongrenovering

Kreativ Byggkonsults Ingvar Andréasson förklarar process, metodik och inventering fungerar för ett balkongrenovering-uppdrag.
Dela med andra

Att balkonger har en kortare livslängd än huset som helhet är ett välkänt faktum. Många balkonger är idag allvarligt skadade, ibland utan att det syns utifrån. Balkongers åldrande är en naturlig process oavsett bärande konstruktion. Stålbalkar rostar, träbalkar murknar eller rötskadas och betongkonstruktioner bryts sakta ner. Inte sällan påskyndas processen av dåliga reparationer.

Den i antal största utmaningen utgörs av betongbalkonger med karbonatiseringsskador. Karbonatiserad betong innebär att betongen inte ger armeringen det korrosionsskydd som fanns från början när armeringen rostar bildas järnoxid. Armeringsstålets volym ökar och leder till inre sprickbildning. Resultatet kan bli sprickor och avskalning av betongen över armeringen, vilket minskar betongens bärförmåga. Man riskerar att lös betong lossnar som kan skada människor eller egendom. I värsta fall riskerar balkongen att rasa när den belastas.

En balkongrenovering kräver kompetens

Att renovera balkonger kräver ofta större kompetens än vid nybyggnad. De material och metoder man använder måste anpassas till den befintliga konstruktionen. Felaktiga eller kosmetiska lagningar kan äventyra säkerheten.
Balkongrenovering är inte heller bara en teknisk åtgärd. Den innebär att de boende under en längre tid inte kan utnyttja balkongen, som enligt praxis ger rätt till viss hyresreduktion. För att minska störningen är det viktigt att renoveringen utförs under den tid av året då det är tillräckligt varmt för att den nygjutna betongen skall härda bra, men ändå inte under den tid av året då de boende använder balkongen mest.

Balkongrenovering kräver noggranna förberedelser

Balkongrenovering kräver som allt underhåll noggranna förberedelser. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag och kan i god tid informera de boende om de kommande arbetena.
Kreativ Byggkonsult har sedan tiotalet år renoverat balkonger åt såväl kommunala som privata fastighetsägare. Nyckeln till vår framgång ligger i en väl genomarbetad metodik som tar hänsyn till tekniska förutsättningar, ekonomiska möjligheter och de boendes välbefinnande.

Processen utgår från en noggrann inventering av balkongernas status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar arbetet med att informera de boende. Vid behov förstärks projektteamet med en boendesamordnare som fungerar som kontaktperson mellan entreprenör, projektledning, fastighetsägare och de boende. Under tiden ser vi också över möjligheterna till ökade intäkter, t ex genom att undersöka om det går att göra balkongerna lite större och därmed bättre användbarhet.
Arbetena inleds med att balkongdörrarna spärras och ställningar sätts upp. Skadad betong tas bort och eftersom det är ett bullrigt arbete är det viktigt att styra upp att arbetet bara sker på de tider som man lovat de boende. Sedan sätts den nya armeringen med noggrann kontroll av att järnen får tillräckligt täckskikt av betong så att rätt livslängd erhålls på renoveringen innan den nya betong gjuts. Alla våra projekt avslutas med en oberoende besiktning och åtgärdande av eventuella besiktningsanmärkningar.

Våra referensprojekt för Balkongrenovering

Vanliga frågor om Balkongrenovering

Hur upptäcker jag att det är dags att renovera balkongerna?
En inte ovanlig syn är att betongen börjar lossna i framkant på balkongerna och att delar av armeringsjärnen blir synliga. Det är emellertid inte alltid det syns utifrån om balkongerna är skadade. Då får man istället utgå från att balkonger åldras naturligt och att det vanligen är dags efter 30-40 år för at ha lite säkerhetsmarginal.

Vad innebär en balkongrenovering?
Det beror på skadornas omfattning. Vanligen tar man bort hela balkongen, lägger in ny armering och gjuter en ny betongplatta. Om renoveringen görs innan skadorna har gått för långt kan det ibland räcka med att ta bort skadad betong i framkant och gjuta på ny betong.

Vilka andra åtgärder är lämpliga att utföra samtidigt som balkongerna renoveras?
Eftersom man redan har en ställning rest så kan det vara lämpligt att titta på behovet av fasadrenovering och/eller fönsterbyte. Dagens krav på räckeshöjd gör också att man ofta behöver nya balkongskärmar eller höja balkongräcket något.

Behövs det bygglov?
I princip behövs det inget bygglov för att renovera balkonger, men om man måste höja balkongräckena så är det en bygglovspliktig åtgärd. Annars räcker det med en anmälan till byggnadsnämnden eftersom man gör ingrepp i en bärande konstruktion.

Vad kostar det?
Det beror på flera faktorer. Vilken typ av balkongkonstruktion, antalet balkonger, räckeskonstruktion mm. Kreativ Byggkonsult lämnar alltid en kostnadsoffert innan vi påbörjar en balkongrenovering.

Planerar du en Balkongrenovering?

Kreativ Byggkonsult hjälper dig gärna med din kommande Balkongrenovering. Låt oss ta ett förutsättningslöst möte
och diskutera ditt nästa byggprojekt.