Förstudie

Förstudie

En förstudie är en preliminär studie i det absolut första stadiet av ett projekt. Förstudien genomförs för att se om projektet går att utföra avseende ekonomiska, tekniska och tidsmässiga aspekter. Förstudien anpassas till varje enskilt projekt men en syn på plats av ansvarig projektledare tillsammans med utvalda, berörda sakkunniga genomförs alltid.
Dela med andra

Innan man begär in offerter på ett projekt är det väsentligt att inleda varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt med en statusbesiktning av fastigheten eller det område som byggnationen gäller. Ofta är det fördelaktigt att se över en fastighets hela status för att kunna prioritera renoveringsprojekten på ett praktiskt och ekonomiskt bra sätt.

Förstudien ger en tydlig bild av eventuella tekniska problem och brister hos byggnadsdelar och installationer. Att få en fullständig problembild gör att man lättare hittar rätt metod för renoveringen samt vilka mål och ramar som är lämpliga för projektet.

Som rådgivande konsult vill vi på Kreativ Byggkonsult belysa olika alternativ till lösningar och konsekvenserna av dem. Vi tror på en långsiktighet i våra projekt med tanke på framtida förvaltning. Olika lösningar kan medföra olika ekonomiska konsekvenser både på kort och lång sikt.

En förstudie kan till exempel belysa:

 • Teknisk status
 • Provnings- och mätresultat (fukt, buller etc)
 • Olika alternativ till åtgärdande av de tekniska bristerna
 • Projektkostnad och kalkyler
 • Hänsynstaganden till hyresgäster och medlemmar
 • Utvecklingsmöjligheter med fastigheten
 • Estetiska aspekter
 • Underhållsintervaller
 • Energibesparingar
 • Hyreshöjnings- och bidragsmöjligheter
 • Tidplan
Våra referensprojekt för Förstudie
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss