Nybyggnad av ca 100 hyresrättslägenheter

Syftet med projektet:

Säkerställa beställarens långsiktiga behov av hyresrätter

Utmaningar i projektet

Projektet är planerat som en samverkansentreprenad mellan utsedd totalentreprenör och MHS i förening med dess externa partner. Utmaningen blir att tillgodose båda beställarnas önskemål inom ramen för beslutad budget.

Resultat

Projekteringen är färdig vad avser bygglovshandlingar.

Renovering av tak, fönster och badrum

Syftet med projektet:

Beställaren Stena Fastigheter vill med minska framtida underhållskostnader och säkerställa fastighetens långsiktiga värde.

 

Utmaningar i projektet

Ombyggnad av ca 120 badrum med kvarboende

Resultat

Efter inventering pågår brand- och takåtgärder, samt förberedelser för fönsterrenovering och badrumsombyggnad.

Stambyte – 111 lgh i Hagsätra

Beskrivning

Ombyggnad av 111 lägenheter och källarlokaler. Uppdraget avser i huvudsak stambyte i kök, wc  och badrum och omdragning av el. Ny armatur, vitvaror  och ytskikt i badrum. Tre nya lägenheter planeras i f.d. lokaler. Nya frånluftfläktar med återvinning till värmepump.   Tvättstuga renoveras.

 

Syfte med projektet

Beställaren, Nordemo Fastighetsförvaltning AB  vill med upprustningen värdesäkra fastigheten och förebygga framtida vattenskador.

 

Utmaningar i projektet

Ombyggnaden kräver att samtliga hyresgäster godkänner föreslagna åtgärder.

 

Alla ombyggnader innehåller ett visst mått av osäkerhet på grund av brister i fastighetsdokumentationen.

 

Resultat

Stambytet är avslutat i etapp 1 och pågår i etapp 2.

Stambyte och omvandling av råvind till lägenheter i Vasastan

Beskrivning

Ombyggnad av 41 lägenheter, källarlokaler och omvandling av råvind i gathus och gårdshus. Uppdraget avser i huvudsak stambyte i kök, wc  och badrum och omdragning av el. Ny armatur, vitvaror  och ytskikt i och komplettering med golvvärme i badrum. Befintliga hissar renoveras och förlängs till vindsvåningen. Nya lägenhetsyta tillskapas på råvindarna. Tvättstuga renoveras. Nya lägenhetsförråd tillskapas i källare. Taken läggs om och fasaderna åtgärdas efter behov.

 

Syfte med projektet

Beställaren, Brf Blåklinten 19, vill med upprustningen värdesäkra fastigheten och öka värdet på de enskilda lägenheterna, samt förebygga framtida vattenskador.

 

Utmaningar i projektet

Ombyggnaden kräver att samtliga hyresgäster godkänner föreslagna åtgärder.

 

Alla ombyggnader innehåller ett visst mått av osäkerhet på grund av brister i fastighetsdokumentationen.

 

Ett projekt med etagelägenheter förutsätter att boende i underliggande våningar har intresse av att köpa etagen

 

Resultat

Förprojektering och inventering är genomförd och projektering av förfrågningsunderlag har startat.

Fasadrenovering i Vällingby

Beskrivning

Omputsning av ca 8 000 m2 fasad. Upprustning av portar, garageportar, källardörrar, utvändiga trappor och räcken, byte av stuprör.

Syfte med projektet

Beställaren, Brf Kapprocken, vill med upprustningen värdesäkra fastigheten och förebygga framtida underhållskostnader.

Utmaningar i projektet

Att minimera störningen för de boende från ett omfattande bilningsarbete.

Resultat

Upphandling av entreprenör pågår.

Fasad- balkong- och fönsterrenovering på Kungsholmen

Beskrivning

Samtliga balkonger förses med nya balkongplattor och balkongräcken renoveras. All puts knackas ner och ny puts i ursprunglig kulört appliceras. Fönster renoveras in- och utvändigt

 

Syfte med projektet

Beställaren, Brf Fågelbäret 1 vill med upprustningen värdesäkra fastigheten, förebygga framtida skador och underhållskostnader.

 

Utmaningar i projektet

Att minimera störningen för lokalhyresgästerna av bullrande och dammande bilningsarbete.

 

Renovering av ”grönklassade” fastigheter, dvs de som är historiskt och kulturmässigt särskilt värdefulla kräver speciell kompetens med utökade krav på varsamhet.

 

Resultat

Balkongrenoveringen är avslutad, fasad- och fönsterentreprenad pågår.

Stambyte – Kv Mullvadsberget på Södermalm

Beskrivning

Ombyggnad av 152 lägenheter på delad entreprenad. Objektet avser i stora drag stambyte i kök och badrum, omdragning av el. Rivning av golv, ytskikt och byte av avlopp och värmestammar. Invändig fönsterrenovering med isolerglas.

Syftet med projektet:

Beställaren Stockholmshem vill med upprustningen förädla och öka värdet på fastigheten.

Utmaningar i projektet

Ombyggnad kräver att samtliga hyresgäster godkänner föreslagna upprustningsåtgärder samt att hyresgästföreningen godtar åtgärdsprogrammet och föreslagen ny hyra.

Alla ombyggnader innehåller ett vist mått av oförutsett inte minst på grund av brister i fastighetsdokumentationen.

Resultat

Projekteringen är färdig och projektstart är planerad till januari 2017.

Kontrollansvarig nyproduktion

Beskrivning

Kontrollansvar för nybyggnad av 74 respektive 132 lägenheter åt Stockholmshem

Syftet med projektet:

Säkerställa att samtliga beslutade kontroller enligt kontrollplan genomförs och dokumenteras enligt villkoren i startbesked.

Utmaningar i projektet

Projekten genomförs på delad entreprenad med många involverade konsulter. Det gäller att få samtliga projektörer och entreprenörer att förstå vikten av att genomföra en noggrann egenkontroll. Säkerställa att all dokumentation redovisas till beställare och Stadsbyggnadskontoret.

Resultat

Kontrollplanerna är i sin helhet uppfyllda för båda projekten. Kontrollplanen för kv Tåhättan har fastställts och entreprenaden påbörjats. Projekten planeras färdigställas till januari 2018 resp kvartal 4 2018.

Kv Hasselholmen i Vårberg

Beskrivning

Ombyggnad av 24 entrèpartier, entrétak och 4 tvättstugor samt fönsterbyte för 144 lägenheter på delad entreprenad.

Syftet med projektet:

Beställaren Akelius Fastigheter vill med upprustningen förädla och öka värdet på fastigheten.

Utmaningar i projektet

Efter inventeringen kunde konstateras att fastighetens fasadskivor är apterade på asbestskivor som delvis berörs av fönsterbytet och dessutom är fönstertätningen asbestbaserad.

Resultat

Nya entrépartier och tvättstugor är klara inom budgeterad tid och kostnad. Förberedelser för fönsterbytet pågår med byggstart i juni 2016 och färdigställande under kv 2 2017.

Brf i Vasastan – fasad, tak och lokalomvandling

Beskrivning

Vinds- och lokalombyggnad till två lägenheter samt fasad- och takrenovering

Syftet med projektet:

Föreningen vill förädla sin fastighet och på så sätt finansiera erforderliga underhållsåtgärder

Utmaningar i projektet

Att parallellt projektera och söka bygglov för förändringarna utan att beslut fattats om hur de tillkommande lägenheterna skall utformas. Att genomföra förändringarna med beaktande av högt ställda varsamhetskrav

Resultat

Projektet är fortfarande under projektering